Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Zapewniamy
 • Praktykę zawodową
 • Konsultacje z nauczycielami
 • Zespoły wychowawcze i przedmiotowe
 • Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

 • drugi semestr, nim się obejrzysz a będziemy na wakacjach :)
Podaruj nam 1% podatku

Deklaracja

Strona główna » Deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Redaktorzy będą starać się o poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. by posiadały strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową „DLA NIEDOWIDZĄCYCH”
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
 • E–mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl
 • Telefon: 32 67 225 83

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej BIP: 2019-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-16

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu

ul. Rataja 7

42-400 Zawiercie

tel. 32 67 225 83

fax.: 32 67 225 83

email: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

strona internetowa: http://www.dunikowskizawiercie.pl/

BIP: http://www.zs-dunikowski-zawiercie.4bip.pl/

SKRÓTY KLAWISZOWE

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu jest niedostępny pod względem architektonicznym dla osób na wózkach inwalidzkich brak dostosowania schodów, korytarzy oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Budynek pochodzi z 1967 roku.

Zespól Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie

Ma dostępne dwa wejścia do budynku: 1 główne od ulicy Rataja, 2 od wewnętrznego boiska sportowego.

Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku: od ulicy Rataja – drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do oszklonego wiatrołapu, a później drzwiami dwuskrzydłowymi do holu głównego. Z poziomu holu na parter budynku prowadzą szerokie schody na parter.

Budynek posiada trzy wyjścia/wejścia ewakuacyjne: 1 główne od ulicy Rataja, 2 od chodnika wewnętrznego (sala gimnastyczna), 3 od chodnika wewnętrznego (od strony boiska szkolnego).

Punkt informacyjny znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku szkoły. Udzielania informacji dla interesanta dokonuje woźna.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W budynku nie ma wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej.

W budynku szkoły brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking jest wewnętrzny na terenie placu szkolnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Załatwienie spraw urzędowych przy wykorzystaniu języka migowego wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępniej dla osób uprawnionych, na ich wniosek i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Zespołem Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl, ponadto na stronie internetowej szkoły w zakładce Lekcje onnline >E-mail nauczycieli udostępnione są adresy e-mail do nauczycieli. Informacje o kontakcie można na głównej stronie szkoły.
 • fax nr 32 67 225 83,
 • oraz osobiście – sekretariat

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 22 583
e-mail: sekretariat@dunikowski.zawiercie.powiat.pl

Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna